พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25

เทคนิคการแพทย์เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2566 ณ ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์
February 7, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ “การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP),freedom to Operate และ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”
February 9, 2023

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2566 โดยปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 คน ในการนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงบ่ายศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมจาก สปป.ลาว พร้อมทั้งหารือร่วมกันในเนื้อหาวิชาที่สนใจ และมีความต้องการศึกษาสำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนางานที่ปฏิบัติทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.660316339227028

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol