เทคนิคการแพทย์เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2566 ณ ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบชุดทดสอบทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล ISO 13485:2016 ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
February 6, 2023
พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25
February 8, 2023

เทคนิคการแพทย์เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2566 ณ ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ และพื้นที่ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจประเมินสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่โรคแทรกซ้อน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในบริบทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อีกทั้งเพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบในพื้นที่ เพื่อถอดบทเรียนและส่งเสริมให้เป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพของชุมชน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.659672122624783

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol