Academic Activities

August 27, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน

September 18, 2020

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขารังสีเทคนิค)

September 18, 2020

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (701) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ

September 25, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 4