Academic Activities

September 21, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรึยนสิรินธรราชวิทยาลัย

October 20, 2022

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

October 26, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่อง OBEC-MUMT ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

October 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา