Academic Activities

January 23, 2023

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาซิฟิลิสซีโรโลยี และแบคทีเรียวิทยา เข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO 17043

January 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันมหาวิทยาลัยอาเซียน

January 31, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 4

January 31, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566