Academic Activities

June 22, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565

June 24, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2565

June 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ประชุมทบทวนการบริหาร โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) เพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

July 1, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการสังเกต และช่วยเหลือด้านสุขภาพใจนักศึกษาในเบื้องต้น ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหัวข้อ “การสังเกต และช่วยเหลือด้านสุขภาพใจนักศึกษาในเบื้องต้น” ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรวงค์ ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการดูแลสุขภาพใจให้แก่คณาจารย์ ไว้ใช้ในการดูแลนักศึกษา และสร้างเครือข่ายในการดูแลนักศึกษา รวมถึงมีทักษะในการสังเกตพฤติกรรม เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ […]