Academic Activities

May 19, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยาย “วางแผนการเงินยังไง ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” ให้กับบุคลากร และนักศึกษา

May 25, 2022

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

May 30, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job fair ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

June 16, 2022

ห้องปฏิบัติการ Viral vector laboratory และห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL