Academic Activities

December 14, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดตลาดจริงใจ Farmers’ Market

February 10, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

February 24, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

February 24, 2021

ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation