Academic Activities

May 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือร่วมกับ National Yang Ming Chiao Tung University ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ Department of […]
May 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพูดคุยแนวทางความร่วมมือทางด้านวิจัยและธุรกิจ กับบริษัท Hi-Q Marine Biotech International Ltd. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านวิจัยและธุรกิจ ร่วมกับบริษัท Hi-Q Marine Biotech International Ltd. ณ เมืองไทเป […]
May 14, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับ บริษัท Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน

May 15, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Institute of Health Sciences and Nursing, Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567