Academic Activities

May 1, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines จำนวน 5 […]
May 8, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้าเยี่ยมศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าเยี่ยมศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร ตามโครงการ Dean visit ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสื่อสารเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่สำคัญ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งเป้าผลลัพธ์การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และสร้างความผูกพันของบุคลากร ยกระดับการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสื่อสารถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ รวมถึงเปิดโอกาสในการรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน […]
May 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hospital Canselor Tuanku Muhriz และ ViaMed (FMAL Dealer) ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Hospital Canselor Tuanku Muhriz และ ViaMed (FMAL Dealer) ประเทศมาเลเซีย นำโดย Dr. Zairul Azwan Mod Azman: Head of […]
May 13, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือความร่วมมือร่วมกับ College of Medicine, Chang Gung ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากร ณ Department of Medical […]