Academic Activities

December 6, 2019

สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2562

December 6, 2019

งานแถลงข่าวเปิดโครงการ ” ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร “

December 6, 2019

ลงนามทำสัญญารับทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (Thailand medTech Excellence Fund)

December 12, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เบื้องต้น