คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรึยนสิรินธรราชวิทยาลัย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “คินน์ นัตโตะ”
September 12, 2022
เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 5
September 21, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรึยนสิรินธรราชวิทยาลัย

วันที่ 20 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับโรงเรึยนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม นำโดยนายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรึยนสิรินธรราชวิทยาลัย และนางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมทั้งเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาต่าง ๆ โดยรอบคณะฯ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนของโรงเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ของคณะฯ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงประกาศของคณะเทคนิคการแพทย์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.556947856230544