คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “คินน์ นัตโตะ”

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในรูปแบบ Online Mock Visit
September 12, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรึยนสิรินธรราชวิทยาลัย
September 21, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “คินน์ นัตโตะ”

วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ Gaysorn Urban Resort, The Lawn Venue ชั้น 19 อาคารเกษรทาวเวอร์ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “คินน์ นัตโตะ” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถั่วนัตโตะธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด (KINN) ซึ่งเป็นบริษัทคู่ความร่วมมือร่วมกับคณะฯ

บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการขายส่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันประกอบด้วย ยารักษาโรคทั่วไป วิตามิน อาหารเสริมสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีฐานกลุ่มลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการพัฒนาเพื่อกำหนดมาตรฐาน ในการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพครบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.549094067015923