คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในรูปแบบ Online Mock Visit

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MOA) จากนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ระหว่างบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ ร่วมกับบริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด
September 7, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “คินน์ นัตโตะ”
September 12, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในรูปแบบ Online Mock Visit

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level) ในรูปแบบ Online Mock Visit โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (Lead Assessor) เข้าตรวจประเมินฯ ในการนี้ผู้ตรวจประเมินได้มีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากร และนักศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ พร้อมทั้ง นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรสืบต่อไป ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.549094067015923