คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2563
August 21, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs-Visit) ประจำปี 2563
September 3, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการสอนในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UHNWL1CSWfjH0M05XidVqnwIUOdv63p-