คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs-Visit) ประจำปี 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน
August 27, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
September 10, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs-Visit) ประจำปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs-Visit) ประจำปี 2563 ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานตาม 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ เพื่อร่วมการจัดอับดับ Times Higher Education University Impact Ranking ที่มีเกณฑ์การประเมินของผลการดำเนินงานที่สอดคล้องตาม 17 เป้าหมายของสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MBM5zTtQgT7TVSf16NF9CJZXxyOb_WDf