คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 (Quality Meetup 2024)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก เทคโนธานี (TECHNOPOLIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
May 29, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก East China Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
May 29, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 (Quality Meetup 2024)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQAs) ประจำปี 2567 เพื่อชี้แจงให้สมาชิกโครงการฯ ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ รูปแบบการดำเนินงาน แผนการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ให้สมาชิกรับทราบ อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำแนะนำจากสมาชิก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามความต้องการ และบริบทตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรตามสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่โครงการ EQAP, B-EQAM, EQAI/ Syphilis, EQAI/HBV & HCV, EQAC/EQACM, EQAH/EQAT, EQAB ร่วมให้ข้อมูล ในรูปแบบออนไลน์


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol