Other Activities

October 11, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

July 23, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

August 21, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2563

September 3, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs-Visit) ประจำปี 2563