Other Activities

September 22, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมการซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2566

September 29, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566

October 11, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

November 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MED TECH CAMP ชวนน้องตะลุยห้องแล็บเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย