คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมการซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2566

MIDAS Center ร่วมกับ บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงานมหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล วิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการบริการสุขภาพและการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ (Advances in digital health, AI and Biomedical Engineering in Medical Services and Education)
September 20, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI) ระหว่าง 11 หน่วยงานเร่งรัดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology Accelerators)
September 22, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมการซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2566 ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานภายในคณะฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิควิธีป้องกัน และระงับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งร่วมฝึกซ้อม/สั่งการ การอพยพหนีไฟเสมือนจริง ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนเมื่อพบเหตุอัคคีภัย/การป้องกัน สาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในการป้องกันเมื่อเกิดเหตุ และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ พร้อมทั้งฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.790107542914573

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol