คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI) ระหว่าง 11 หน่วยงานเร่งรัดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology Accelerators)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมการซักซ้อมและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2566
September 22, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
September 26, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI) ระหว่าง 11 หน่วยงานเร่งรัดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology Accelerators)

วันที่ 22 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงทางวิชาการ (Memorandum of Intent: MOI) ระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ 10 หน่วยงานเร่งรัดงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology Accelerators) ได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะเทคนิคการแพทย์ และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม : iNT), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อมุ่งส่งเสริมหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและเอกชนในการสร้าง Innovation Management System และ Accelerator Platform อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการนำองค์ความรู้ และผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความเชื่อมโยงไปสู่ระดับสากล ในการนี้รองคณบดีฯ ได้นำเสนอผลงานตัวอย่างงานวิจัย และนวัตกรรม จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเร่งใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MIDAS Center) โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ Ballroom 38 ชั้น 38 โรงแรมพูลแมนกรุงเทพ จี ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.790667002858627

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol