Other Activities

April 2, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

June 8, 2021

คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2564

January 8, 2022

คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2565

January 29, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2565