Other Activities

May 30, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2565

June 22, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายในหัวข้อ “กินดี สุขภาพดี”

July 4, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับฮอนด้า และบิทคับ พัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชัน CANDEE เทคโนโลยีบล็อกเชนสู่แพลตฟอร์มบันทึกความดีและสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

August 25, 2022

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2565