Other Activities

September 7, 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (MOA) จากนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของคณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ระหว่างบริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ ร่วมกับบริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด

September 12, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “คินน์ นัตโตะ”

October 12, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

October 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีมอบครุยวิทยฐานะ และแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562-2564