Other Activities

January 16, 2024

ศิษย์เก่ามอบทุนสนับสนุนการศึกษาแด่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

January 17, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริษัท กิบไทย จำกัด (Gibthai) บริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

January 19, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับมอบใบประกาศสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลดีเด่น ปีที่ 5 ติดต่อกัน

February 1, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R&D Coffee time หัวข้อ “จากหิ้งสู่ห้าง จะเริ่มสร้างได้อย่างไร”