Other Activities

February 20, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2567

March 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

April 26, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน ในงาน MU Safety Day ครั้งที่ 8

วันที่ 26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 8 จัดโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมนโยบายการดำเนินด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล รณรงค์ให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน จากนั้นร่วมรับมอบป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย […]
May 20, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี