คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
September 26, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Ministry of Health, Phnom Penh, Cambodia
September 29, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ แท่งทอง อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล (COSHEM) ในโอกาสเข้าตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน เพื่อประเมินด้านความปลอดภัยฯ ภายในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ได้แก่ พื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม ห้องเรียน และพื้นที่ของระบบโครงสร้างต่าง ๆ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยฯ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะฯ นำไปพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในอนาคตต่อไป ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.792944535964207

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol