คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA)
October 9, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2562
October 11, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่องการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ เพิ่มมากขึ้น ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากนายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล หัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และบุคลากรงานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) คือสวัสดิการด้านสุขภาพที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเลือกใช้สวัสดิการได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ทั้งนี้พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเลือกใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่น จะต้องมีผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไป และสามารถเลือกใช้สวัสดิการในวงเงินไม่เกิน 5000 บาท/ปี