ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
เอกสารประกวดราคา
วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
MT06/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14/03/2566 21/03/2566
MT05/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1 ชุด
14/03/2566 21/03/2566
MT04/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
06/02/2566 21/02/2566
MT03/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ 2 สี และ Fluorospot แบบ 3 สี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
25/01/2566 09/02/2566
MT02/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กล้องจุลทรรศน์ชิด 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 กล้อง
25/01/2566 09/02/2566
MT01/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
24/01/2566 07/02/2566
MT12/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบภาพและเสียงประจำห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย จำนวน 1 ชุด
19/09/2565 27/09/2565
MT11/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ้างออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อการผลิตเครื่องมือ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน
01/09/2565 13/09/2565
MT10/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็นสำหรับเก็บส่วนประกอบของเลือด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้
29/08/2565 07/09/2565
 MT08/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าเพื่อการแพทย์แม่นยำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้

 

23/08/2565 01/09/2565
 MT07/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกระดับโมเลกุลในสิ่งส่งตรวจ และผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
 27/07/2565 18/08/2565 
MT06/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
19/05/2565 27/05/2565
MT05/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง
19/05/2565 27/05/2565
MT04/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
18/05/2565 26/05/2565
MT02/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 57 ชุด
24/02/2565 10/03/2565
MT01/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
11/11/2564 23/11/2564
MT25/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง
19/08/2564 26/08/2564
MT24/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุสารละลาย 1-500 ซีซี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
09/08/2564 17/08/2564
MT23/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปิดฝาเกลียวพร้อมระบบซีล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
09/08/2564 17/08/2564
MT22/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมเครื่องหมุนเหวี่ยง,เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่า อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
06/08/2564 16/08/2564
MT21/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดฉลากสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/08/2564 13/08/2564
MT20/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง-แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
09/07/2564  21/07/2564
MT19/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
09/07/2564 21/07/2564
MT18/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
30/06/2564 09/07/2564
MT17/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง
28/06/2564 05/07/2564
MT16/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องอ่านปฏิกิริยาค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
16/06/2564 23/06/2564
MT15/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพ่นสารละลายสำหรับผลิตชุดทดสอบ lateral Flow ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
07/06/2564 16/06/2564
MT14/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตัดแผ่นทดสอบ Lateral Flow ชนิด Guillotine ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
07/06/2564 16/06/2564
MT13/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติโฟลไซโตมิเตอร์ ชนิด 3 เลเซอร์ พร้อมระบบการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
25/05/2564 09/06/2564
MT12/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2)
26/04/2564 06/05/2564
MT 11/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวิเคราะห์อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
02/04/2564 16/04/2564
MT 10/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
22/03/2564 29/03/2564
MT 09/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง-แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
19/03/2564 30/03/2564
MT08/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การซื้อตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
16/02/2564 25/02/2564
MT07/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
09/02/2564  17/02/2564
MT06/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารอันตรายในรูปแบบไอระเหยด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมชุดฐานข้อมูล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
08/02/2564 08/03/2564
MT05/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/02/2564 22/02/2564
MT04/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูงยิ่งยวดระดับต่าง ๆ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/02/2564 17/02/2564
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่
รับฟังวิจารณ์
วันที่
สิ้นสุดรับฟังวิจารณ์
66059509388 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 02/06/2566 08/06/2566
66017104358 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15/02/2566 22/02/2566
66027218135 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1ชุด
15/02/2566 22/02/2566
66017070666 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15/02/2566 22/02/2566
66017173158 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17/01/2566 27/01/2566
66017042938 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 กล้อง
06/01/2566 13/01/2566
66017047461 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
06/01/2566 13/01/2566
65127313600 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ ๒ สี และ Fluorospot แบบ ๓ สี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ เครื่อง
28/12/2565 06/01/2566
65127292510 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
21/12/2565 28/12/2565
65047339584 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2 )
29/04/2565 09/05/2565
65047120869 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
22/04/2565 29/04/2565
65047096542 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง
22/04/2565 29/04/2565
65047146186  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
 22/04/2565 29/04/2565 
65027013656 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 57 ชุด
08/02/2565 15/02/2565
64047067479 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
28/10/2564 02/11/2564
64047067479 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
28/09/2564 01/10/2564
64047067479 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
24/08/2564 31/08/2564
64077087595 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 2
23/07/2564 30/07/2564
64047067479 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
22/07/2564 29/07/2564
64077037531 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดฉลากสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
20/07/2564 23/07/2564
64077213529 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปิดฝาเกลียวพร้อมระบบซีล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
16/07/2564 23/07/2564
64077203150 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุสารละลาย 1-500 ซีซี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
16/07/2564 23/07/2564
 MT1640714001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมเครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
14/07/2564 21/07/2564
MT1640706001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดฉลากสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
06/07/2564 15/07/2564
MT1640617001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครืองประมวลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด
02/07/2564 09/07/2564
64067437629 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
28/06/2564 05/07/2564
64067424988 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง - แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
28/06/2564 05/07/2564
MT1640617001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด
17/06/2564 22/06/2564
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง
11/06/2564 15/06/2564
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องอ่านปฏิกิริยาค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
25/05/2564 02/06/2564
MT1640519001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด
 19/05/2564 27/05/2564 
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง
14/05/2564  19/05/2564 
MT1640511001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติโฟลไซโตมิเตอร์ ชนิด 3 เลเซอร์ พร้อมระบบการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
11/05/2564 14/05/2564
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง
09/04/2564 21/04/2564
MT1640330002 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด
30/03/2564 02/04/2564
MT1640330001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
30/03/2564 02/04/2564
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวิเคราะห์อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
22/03/2564 26/03/2564
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
17/03/2564 19/03/2564
MT1640309001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติโฟลไซโตมิเตอร์ ชนิด 3 เลเซอร์ พร้อมระบบการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
09/03/2564 12/03/2564
MT1640305001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง - แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
05/03/2564 12/03/2564
MT1640302001  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
02/03/2564  09/03/2564 
MT1640217002 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตัดแผ่นทดสอบ Lateral Flow ชนิด Guillotine ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
17/02/2564 22/02/2564
MT1640217003 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพ่นสารละลายสำหรับผลิตชุดทดสอบ Lateral Flow ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
17/02/2564 22/02/2564
MT1640203001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
03/02/2564 08/02/2564
MT2640121001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
26/01/2564 29/01/2564
ประกาศราคากลาง
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
66059260599 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 20/04/2566 242,890.00
66059103071 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2566 170,772.00
66059176549 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/04/2566 385,200.00
66059164915 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/04/2566 385,200.00
66059136477 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/04/2566 479,360.00
66049205899 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 28/03/2566 204,750.00
66027349455 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 09/02/2566 184,361.00
66027235505 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 30/01/2566 226,800.00
66027167453 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน Model LGN 32MA จำนวน 1 งาน 08/02/2566 128,400.00
66017441978 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 10/01/2566 170,130.00
6617232051 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 29/12/2565 126,000.00
66017063769 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) จำนวน 4 เครื่อง 11/01/2566 209,292.00
65127474269 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000BTU จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 11/01/2566 174,968.54
66017049445 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง 11/01/2566 200,000.00
66017120248 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 23/12/2565 126,000.00
66017065264 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 09/12/2565 256,500.00
65127399306 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 09/12/2565 181,900.00
65127292510 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 21/12/2565 750,000.00
65127145019 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25/11/2565 121,815.00
65127030796 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 16/11/2565 296,390.00
65127019274 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อโรคในไก่ จำนวน 3 รายการ 16/11/2565 142,524.00
65117493333 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน Model LGN 32MA จำนวน 1 งาน 25/11/2565 149,800.00
65117550934 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 10/11/2565 292,500.00
65107299742 วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 09/09/2565 6,168,750.00
65117338138 วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 09/09/2565 8,999,690.00
65107385532 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 07/10/2565 472,619.00
65107383179 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 07/10/2565 479,360.00
65107378196 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 07/10/2565 491,130.00
65107352831 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์  ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ  04/10/2565 197,000.00
65107349589 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 07/10/2565 478,504.00
65107325062 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 07/10/2565 484,496.00
65107326835 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 07/10/2565 408,740.00
65107328406 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 07/10/2565 342,400.00
65107333800 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 07/10/2565 410,888.00
65107336149 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 07/10/2565 419,440.00
65107229723 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ดูดไอสารเคมี ชนิดต่อท่อ จำนวน 1 ตู้ 19/10/2565 300,000.00
65107328745  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safety Cabinets Class II )   จำนวน 1 ตู้ 27/10/2565 350,000.00
65107155978  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 05/10/2565 149,600.00
65107154914 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 05/10/2565 130,000.00
65107153111 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 05/10/2565 115,560.00
65107213996 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 19 รายการ 17/10/2565 301,662.50
65097025120 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 29/08/2565 193,050.00
65087737197 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 29/08/2565 497,550.00
65087427340 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 04/08/2565 257,870.00
65087425255 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04/08/2565 248,240.00
65087422845 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04/08/2565 297,460.00
65087398879 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 04/08/2565 468,660.00
65087370072 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 04/08/2565 455,071.00
65087370072 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 04/08/2565 429,715.00
65087337806 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 04/08/2565 441,107.50
65087330118 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 04/08/2565 268,864.35
65087297434 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04/08/2565 263,220.-
65087285007 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 04/08/2565 242,676.-
65087269742 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 04/08/2565 384,000.-
65087263128 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 27/07/2565 140,400.-
65087084083 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ COVID-19 จำนวน 1 รายการ 12/07/2565 325,000.-
65087071404 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 11/07/2565 196,452.-
65087068811 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 11/07/2565 385,200.-
65087059895 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 11/07/2565 352,030.-
65087035906 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 11/07/2565 385,200.-
65087016552 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 06/07/2565 355,882.-
65077413024 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 06/07/2565 456,141.-
65077217923 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 30/06/2565 128,700.-
65067565209 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 15 รายการ 04/07/2565 471,977.-
65067621699 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 20/06/2565 443,247.50-
65067608672 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 20/06/2565 186,180.-
65067565209 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 15 รายการ 22/06/2565 417,977.-
65067535224 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 22/06/2565 150,442.-
65067525789 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 22/06/2565 224,807.-
65067508214 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 22/06/2565 246,314.-
65067436755 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14/06/2565 442,980.-
65067430886 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14/06/2565 410,880.-
65067255133 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 31/05/2565 499,476.-
65067218658 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 31/05/2565 453,680.-
6506715856 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 31/05/2565 442,980.-
65067123690 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 27/05/2565 297,000.-
65057530224 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 25/05/2565 382,200.-
65057394724 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม MagDEA Dx Sv จำนวน 1 รายการ 18/05/2565 144,000.-
65057357297 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 32 รายการ 27/04/2565 120,342.90-
65057342931 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 02/05/2565 102,350.-
65057312121 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะแบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ 20/05/2565 197,000.-
65057124484 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จำนวน 4 รายการ 03/05/2565 2,592,000.-
6505707216 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อโรคในไก่ จำนวน 3 ชุด 02/05/2565 100,901.-
65057065077 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อโรคในไก่ จำนวน 15 ชุด 02/05/2565 338,655.-
65057066556 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจวินิจฉัยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑ รายการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 29/04/2565 240,000.-
65047339584 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) 26/04/2565 4,052,090.-
65047149837 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 30/03/2565 115,200.-
65047198957 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องสแกนและพิมพ์สามมิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 07/04/2565 147,220.01.-
65047120869 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อเครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 03/02/2565 1,070,000.-
65047096542 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อเครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง 03/02/2565 3,766,400.-
65047095682 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ชุด 23/03/2565 325,815.-
65047012459 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 23/03/2565 150,000.-
65037558128 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้มะเร็ง จำนวน 7 รายการ 22/03/2565 110,210.-
 MT265033001 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)    งานจ้างเหมาดำเนินงานเพื่อเตรียมการขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก จำนวน 1 งาน 30/03/2565  228,000.-
65037497632 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 23/03/2565 140,400.-
65037434223 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวินิจฉัยยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ 16/03/2565 1,958,400.-
65037393929 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 09/03/2565 170,130.-
6503704469 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้เก็บสารเคมีประเภทมีไอระเหย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 16/03/2565 380,000.-
65037366813 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 16/03/2565 321,000.-
65037239522 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องควบคุมอุณหภูมิขวดแบบเขย่า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ 10/03/2565 290,000.-
65037126002 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจวินิจฉัยหาพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 45 กล่อง 03/03/2565 472,000.-
65037115232 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 07/03/2565 187,200.-
65027323891 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องควบคุมความชื้นผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เครื่อง 14/02/2565 300,000.-
65037058785 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้แช่เย็นแบบแนวตั้ง -20 องศาเซลเซียส 03/03/2565 158,000.-
65037103909 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 07/03/2565 384,000.-
65027013656 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 57 ชุด 25/01/2565 1,091,721.-
765027031594  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 02/02/2565 141,668.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ก)   ซื้อเครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 25/10/2564 524,300.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อ (ไต) ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 29/09/2564 240,000.-
  วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 01/09/2564 524,300.-
  วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง-แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 30/08/2564 1,085,000.01-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 17/08/2564 496,426.50-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 05/08/2564 154,080.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 05/08/2564 450,000.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 05/08/2564 487,920.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 27/07/2564 124,120.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 27/07/2564 140,170.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 27/07/2564 498,513.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุอุปกรณ์ห้อง Lab จำนวน 6 รายการ 22/07/2564 388,200.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 22/07/2564 384,000.-
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อตู้ปลอดเชื้อ พร้อมเครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 07/07/2564 786,500.-
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 06/07/2564 943,700.-
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด ประจำปีงบประมาณ 2564-2567 จำนวน 8 รายการ 01/07/2564 3,550,050.98.-
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง – แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 28/06/2564 1,192,000.-
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 28/06/2564 4,524,300.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 18/06/2564 388,281.60-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 16/06/2564 162,000.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 15/06/2564 486,368.50-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 20/05/2564 474,566.40-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุแต่งกาย จำนวน 1 รายการ 19/05/2564 112,840.-
MT2640519001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด 19/05/2564 4,193,600.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 18/05/2564 122,850.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(1)(ข)   ชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2567 จำนวน 8 รายการ 21/04/2564 3,550,050.98-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2/04/2564 149,800.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 31/03/2564 438,165.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 30/03/2564 252,600.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 19/03/2564 406,600.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 19/03/2564 419,868.-
MT2640322001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด 22/03/2564 1,110,660.-
วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 8/03/2564 950,000.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 12/03/2564 267,687.25-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 12/03/2564 470,158.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 12/03/2564 469,623.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง – แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 22/02/2564 1,192,000.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ 3/03/2564 494,340.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ 3/03/2564 391,004.75
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 3/03/2564 249,310.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ 17/02/2564 298,538.50
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 15/02/2564 301,536.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 494,340.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 11/02/2564 247,972.50
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด 28/01/2564 700,000.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ 1 ชุด 26/01/2564 950,000.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563 1,200,000.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563 3,595,200.-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีราคากลาง
เลขที่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
P66030025410   ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) 1,392,819. บาท 04/2566
P66050026577   จ้างซ่อมชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างชุดกำเนิดความถี่เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 งาน 941,600. บาท 06/2566
P66030025410   ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) 1,392,819.- บาท 04/2566
P66030022539   ซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือดแยกชนิดเม็ดเลือดขาว NRBC Reticulocyte ในเลือดและสารน้ำ (Body fluid) โดยวิธีคัดเลือก โดยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2566-2568 10,000,000.- บาท 04/2566
P6603004131   ซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 84 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 195,000,000.- บาท 04/2566
P65120024599   เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน 5 เครื่อง 640,000.- บาท 01/2566
P65120020947   กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 30 กล้อง 1,350,000.- บาท 01/2566
P65120020979   เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 3,905,500.- บาท 01/2566
P65120020916   ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,284,000.- บาท 01/2566
P65120018123   เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ 2 สีและ Fluorospot แบบ 3 สี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 4,494,000.- บาท 01/2566
P65110018728   เครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 750,000.- บาท 12/2565
P65090042894   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 6,168,750.- บาท 10/2565
P65090042421   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 8,999,690.- บาท 10/2565
P65080047208   เครื่องวัดการดูดกลืนแสงรุ่น (UV-VIS Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง 800,000.- บาท 09/2565
P65080020266   เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด 2,140,000.- บาท 09/2565
P65080020268   เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1 ชุด 1,560,060.- บาท 09/2565
P65080010463   ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าเพื่อการแพทย์แม่นยำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 530,000.- บาท 08/2565
P65070015832   ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 2,500,000.- บาท 08/2565
P65060025672   จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ วิทยาเขตศาลายา และคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 3,780,000.- บาท 07/2565
P65060025497   จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 1,100,000.- บาท 07/2565
P65040004280   จัดซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 84 รายการ 20,367,172.30 บาท 05/2565
P65060017288   เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกระดับโมเลกุลในสิ่งส่งตรวจ และผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 19,000,000.- บาท 07/2565
P65050026942   จ้างออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อการผลิตเครื่องมือ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน 650,000.- บาท 06/2565
P65040006925   เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง 3,488,200.- บาท 05/2565
P65040005764   ตู้เย็นสำหรับเก็บส่วนประกอบของเลือด จำนวน 1 ตู้ 650,000.- บาท 05/2565
P65040006827   ระบบเสียงประจำห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย จำนวน 1 ชุด 1,489,226.- บาท 05/2565
P65020021531   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง 3,852,000.- บาท 03/2565
P65020021426   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 1,134,200.- บาท 03/2565
P64120020903   ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 6,500,000.- บาท 01/2565
P64120005292   เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2 ) 4,193,600.- บาท 01/2565
P65010010245   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 57 ชุด 1,098,100.- บาท 02/2565
P64100002726   เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 524,300.- บาท 10/2564
P64090031492   เครื่องติดฉลากสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 943,700 บาท 09/2564
P64080028761   เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 524,300 บาท 09/2564
P64080033391   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง – แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,192,000 บาท 09/2564
P64060005489   ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมเครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 786,500 บาท 07/2564
P64040002531   ชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2567 จำนวน 8 รายการ 3,550,050.98 บาท 05/2564
P64030024104   ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อโรคในไก่ (ELISA test kit) จำนวน 14 รายการ 1,852,170 บาท 05/2564
P64030016199   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 943,700 บาท 04/2564
P64030005960   เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 524,300 บาท 03/2564
P64020021693   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 950,000 บาท 03/2564 
P64020002400   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง-แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,192,000 บาท 03/2564 
P64020020308   ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่าภายในตู้ ตำบลศาลาย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 786,500 บาท 03/2564 
MT4640224001   เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด 1,111,200 บาท  03/2564 
P664020011049   เครื่องบรรจุสารละลาย 1-500 ซีซี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 588,500 บาท 03/2564
P64020006151   เครื่องปิดฝาเกลียวพร้อมระบบซีล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 1,187,700 บาท 03/2564
P64020006540   เครื่องอ่านปฏิกิริยาค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 1,480,000 บาท 03/2564
P64020006307   เครื่องวิเคราะห์อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 2,300,000 บาท 03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่ประกาศ ราคา (บาท)
66059512026 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ชุดเครื่องประกอบแถบทดสอบ Lateral Flow ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 31/05/2566 390,000.00
66059089907 วิธีคัดเลือก   ซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือด, แยกชนิดเม็ดเลือดขาว, NRBC, Reticulocyte สารน้ำในร่างกาย (Body fluid) และสีย้อมสำหรับใช้ตรวจสอบเสมียร์เลือด โดยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568 31/05/2566 10,000,000.00
66059176549 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2566 385,200.00
66059164915 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2566 385,200.00
66059136477 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/05/2566 479,360.00
66059173228 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปั่นตกตะกอนงานธนาคารเลือด (Serofuge) จำนวน 3 เครื่อง 15/05/2566 300,000.00
66049260013 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมออนไลน์ ตำบลศาลายา 15/05/2566 227,910.00
6605903075 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 08/05/2566 486,850.00
66049341743 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุชนิดเตาเผาไฟฟ้า AA Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องวิเคราะห์สารปรอท จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 งาน 02/05/2566 108,765.50
66049205899 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 02/05/2566 204,750.00
66049189302 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างเหมาดำเนินงานเพื่อจัดเตรียม ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตราฐาน ISO/IEC17043 โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก 27/04/2566 228,000.00
66049187266 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -๓๐ องศาเซลเซียส สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์โลหิต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ตู้ 27/04/2566 215,000.00
66049184987 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาด 2 ประตู พร้อมสัญญาณเตือน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้ 19/04/2566 118,984.00
66049131632 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 18/04/2566 113,623.30
66049031803 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด 11/04/2566 445,000.-
66049018005 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด 11/04/2566 355,775.00
65127313600 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องนับจุดและ อ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ ๒ สี และ Fluorospot แบบ ๓ สี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ เครื่อง 07/03/2566 4,494,000.00
66027235505 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 16/02/2566 226,800.00
66017575602 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดมอเตอร์ปั๊มน้ำดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 07/02/2566 300,955.28
66017441978 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 30/01/2566 170,130.00
66017232051 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 17/01/2566 150,000.00
66017156121 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 16/01/2566 142,800.00
66017185288 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องแตกอนุภาคด้วยคลื่นความถี่สูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 16/01/2566 350,000.00
66017195678 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลัยบพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 16/01/2566 250,000.00
66017163555 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมในระดับนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง 11/01/2566 430,000.00
66017120248 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 11/01/2566 126,000.00
66017049445 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง 11/01/2566 195,000.00
65127474269 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000BTU จำนวน 2 เครื่อง 10/01/2566 174,968.54
66017063769 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) จำนวน 4 เครื่อง 10/01/2566 200,000.00
66017065264 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 09/01/2566 256,500.00
65127399306 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 23/12/2565 181,900.00
65117338138 วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 1 งาน 19/12/2565 5,019,000.00
65107299742 วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน 19/12/2565 5,612,140.00
65127145019 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14/12/2565 121,815.00
65117550934 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 14/12/2565 292,500.00
65127019274 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจแอนติบอดีต่เชื้อโรคในไก่ จำนวน 3 รายการ 08/12/2565 142,524.00
65127030796 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 08/12/2565 296,390.00
65117493333 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน Model LGN 32MA จำนวน 1 งาน 01/12/2565 149,800.00
65107328745 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ปลอดเชื้อ (Biological safety Cabinets class II) จำนวน 1 ตู้ 14/11/2565 350,000.00
65107378196 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 02/11/2565 491,130.00
65107385532  เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 02/11/2565 472,619.00
65107383179 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 02/11/2565 479,360.00
6507352831 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ซีรั่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ 01/11/2565 197,000.00
6507349589 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 31/10/2565 478,504.00
6507336149 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 31/10/2565 419,440.00
6507333800 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 31/10/2565 410,880.00
6507328406 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 31/10/2565 342,400.00
6507326835 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 31/10/2565 408,740.00
6507325062 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 31/10/2565 484,496.00
65107229723 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ดูดไอสารเคมี ชนิดต่อท่อ จำนวน 1 ตู้ 31/10/2565 300,000.00
6507196972 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ซีรั่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 21 รายการ 18/10/2565 105,000.00
6507213996 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 19 รายการ 21/10/2565 301,662.50
6507207868 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 21/10/2565 241,392.00
6507182896 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/10/2565 221,150.00
65097417556 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงประจำห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย จำนวน 1 ชุด 25/10/2565 1,205,355.00
65097611283 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ใช้ในราชการ จำนวน 11 คัน 05/10/2565 730,000.00
65077211650 ประกาศเชิญชวนทั่วไป   จ้างออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อการผลิตเครื่องมือ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน 04/10/2565 849,811.00
65087227276 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาและการตรวจปัสสาวะ จำนวน 84 รายการ 29/09/2565 18,993,776.05
65097489277 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบพกพา จำนวน 1 ชุด 23/09/2565 400,000.00
65097552820 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 23/09/2565 192,000.00
65087701506 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตู้เย็นสำหรับเก็บส่วนประกอบของเลือด จำนวน 1 ตู้ 20/09/2565 620,000.00
65087254850 วิธีคัดเลือก   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ระบบ 14/09/2565 1,070,000.00
65087246708 วิธีคัดเลือก   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง 14/09/2565 3,766,400.00
65087431806 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าเพื่อการแพทย์แม่นยำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 14/09/2565 530,000.00
65097299445 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนเลือด จำนวน 2 เครื่อง 14/09/2565 348,000.00
65097251111 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ปั๊มสูญญากาศเครื่อง LC-MS จำนวน 1 ชุด 12/09/2565 254,125.00
65067428028 วิธีคัดเลือก   ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 08/09/2565 6,000,000.00
65077060292 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกระดับโมเลกุล ในสิ่งส่งตรวจ และผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ 08/09/2565 18,998,690.00
65097025120 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 07/09/2565 193,050.00
65077327996 วิธีคัดเลือก   เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง 06/09/2565 3,440,000.00
65087762643 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจแอนติบอดีเชื้อโรคในไก่ จำนวน 14 รายการ 06/09/2565 323,675.00
65087762006  เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 05/09/2565 110,210.00
65087737197 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 01/09/2565 497,550.00
65087658009 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 29/08/2565 385,200.00
65087375466 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 18/08/2565 455,071.00
65087427340 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 22/08/2565 257,870.00
65087398879 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 22/08/2565 468,660.00
65087370072 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 18/08/2565 429,712.00
65087429222 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22/08/2565 410,880.00
65087422845 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22/08/2565 297,460.00
65087425255 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22/08/2565 248,240.00
65087306296 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้ PCR Cabinet จำนวน 1 ตู้ 17/08/2565 190,000.00
65087330118 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 17/08/2565 268,864.25
65087337806 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 17/08/2565 441,107.50
65087285007 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 16/08/2565 242,676.00
65087297434 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 16/08/2565 263,220.00
65087269742 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 16/08/2565 384,000.00
65087263128 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 27/07/2565 140,400.00
65087059895 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 08/08/2565 352,030.00
65087071404 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 196,452.00
65087084083 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ COVID-19 จำนวน 1 รายการ 09/08/2565 325,000.00
65087068811 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 08/08/2565 385,200.00
65087024900 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อเครื่องดูดความชื้น ตพบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง 05/08/2565 197,000.00
65087016552 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 04/08/2565 355,882.00
65087035906 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 04/08/2565 385,200.00
65077546558 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อตู้ดูดไอสารเคมี ชนิดไม่ต่อท่อ จำนวน 1 ตู้ 01/08/2565 236,610.00
6507757941 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อตู้เย็นแช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ 01/08/2565 310,000.00
65077548401 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อเครื่องตรวจวัดบิลลิรูบิน จำนวน 1 เครื่อง 01/08/2565 120,000.00
65077413024 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25/07/2565 456,141.00
65077217923 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 21/07/2565 128,700.00
65067608672 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 05/07/2565 186,180.00
65067621699 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 05/07/2565 443,247.50
65067604394 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล จำนวน 1 งาน 04/07/2565 146,500.00
65067535224 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 01/07/2565 150,442.00
65067525789 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 รายการ  30/06/2565 224,807.00
65067508214 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 29/06/2565 246,314.00
6505730224 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 14/06/2565 382,200.00
65067430886 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 24/06/2565 410,880.00
65067436755 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 24/06/2565 442,980.00
65067069976 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 และชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 จำนวน 2 รายการ 24/06/2565 2,592,000.00
65037115232  เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 09/03/2565 187,200.00
65037103909 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 10/03/2565 384,000.00
65037126002 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจวินิจฉัยหาพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 45 กล่อง 10/03/2565 472,500.00
65037058785 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ตู้แช่เย็นแบบแนวตั้ง -20 องศาเซลเซียส 07/03/2565 140,000.00
65027323891 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   เครื่องควบคุมความชื้นผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เครื่อง 07/03/2565 300,000.00
64057343460  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกัน และการตรวจปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 102 รายการ 30/09/2564 19,870,427.05
64057229322 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 21/07/2564 1,470,000.00
MT1640217002 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องตัดแผ่นทดสอบ Lateral Flow ชนิด Guillotine ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 25/06/2564 2,033,500.00
MT1640217003 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องพ่นสารละลายสำหรับผลิตชุดทดสอบ lateral Flow ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 25/06/2564 4,170,000.00
MT1640330001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 25/05/2564 2,130,000.00
MT2640205003 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารอันตรายในรูปไอระเหยด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมชุดฐานข้อมูล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 18/03/2564 5,230,000.00
MT1640203001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 10/03/2564 1,960,000.00
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 04/03/2564 689,000.00
64017519405 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูงยิ่งยวดระดับต่างๆ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 03/03/2564 3,574,900.00
64037071214 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ 03/03/2564 494,340.00
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 08/02/2564 625,000.00
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 03/02/2564 553,900.00
วิธีคัดเลือก   จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการ Clean Room อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 1 งาน 13/01/2564 3,070,252.94
วิธีคัดเลือก   ชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือด, แยกชนิดเม็ดเลือดขาว, NRBC, Reticulocyte ในเลือดและสารน้ำ (Body fluid) โดยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 01/05/2563 3,971,826.00
วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 4,647,750.00
วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 2,140,310.00
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/09/2562 584,000.00