ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
เอกสารประกวดราคา
วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
MT1/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
11/11/2564 23/11/2564
MT25/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง
19/08/2564 26/08/2564
MT24/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุสารละลาย 1-500 ซีซี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
09/08/2564 17/08/2564
MT23/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปิดฝาเกลียวพร้อมระบบซีล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
09/08/2564 17/08/2564
MT22/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมเครื่องหมุนเหวี่ยง,เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่า อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
06/08/2564 16/08/2564
MT21/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดฉลากสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/08/2564 13/08/2564
MT20/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง-แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
09/07/2564  21/07/2564
MT19/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
09/07/2564 21/07/2564
MT18/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
30/06/2564 09/07/2564
MT17/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง
28/06/2564 05/07/2564
MT16/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องอ่านปฏิกิริยาค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
16/06/2564 23/06/2564
MT15/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพ่นสารละลายสำหรับผลิตชุดทดสอบ lateral Flow ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
07/06/2564 16/06/2564
MT14/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตัดแผ่นทดสอบ Lateral Flow ชนิด Guillotine ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
07/06/2564 16/06/2564
MT13/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติโฟลไซโตมิเตอร์ ชนิด 3 เลเซอร์ พร้อมระบบการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
25/05/2564 09/06/2564
MT12/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2)
26/04/2564 06/05/2564
MT 11/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวิเคราะห์อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
02/04/2564 16/04/2564
MT 10/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
22/03/2564 29/03/2564
MT 09/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง-แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
19/03/2564 30/03/2564
MT08/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การซื้อตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
16/02/2564 25/02/2564
MT07/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
09/02/2564  17/02/2564
MT06/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารอันตรายในรูปแบบไอระเหยด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมชุดฐานข้อมูล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
08/02/2564 08/03/2564
MT05/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/02/2564 22/02/2564
MT04/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูงยิ่งยวดระดับต่าง ๆ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/02/2564 17/02/2564
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่
รับฟังวิจารณ์
วันที่
สิ้นสุดรับฟังวิจารณ์
64047067479 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
28/10/2564 02/11/2564
64047067479 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
28/09/2564 01/10/2564
64047067479 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
24/08/2564 31/08/2564
64077087595 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 2
23/07/2564 30/07/2564
64047067479 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด
22/07/2564 29/07/2564
64077037531 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดฉลากสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
20/07/2564 23/07/2564
64077213529 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปิดฝาเกลียวพร้อมระบบซีล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
16/07/2564 23/07/2564
64077203150 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุสารละลาย 1-500 ซีซี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
16/07/2564 23/07/2564
 MT1640714001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมเครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
14/07/2564 21/07/2564
MT1640706001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดฉลากสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
06/07/2564 15/07/2564
MT1640617001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครืองประมวลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด
02/07/2564 09/07/2564
64067437629 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
28/06/2564 05/07/2564
64067424988 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง - แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
28/06/2564 05/07/2564
MT1640617001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด
17/06/2564 22/06/2564
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง
11/06/2564 15/06/2564
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องอ่านปฏิกิริยาค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
25/05/2564 02/06/2564
MT1640519001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด
 19/05/2564 27/05/2564 
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง
14/05/2564  19/05/2564 
MT1640511001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติโฟลไซโตมิเตอร์ ชนิด 3 เลเซอร์ พร้อมระบบการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
11/05/2564 14/05/2564
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง
09/04/2564 21/04/2564
MT1640330002 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด
30/03/2564 02/04/2564
MT1640330001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
30/03/2564 02/04/2564
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวิเคราะห์อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
22/03/2564 26/03/2564
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
17/03/2564 19/03/2564
MT1640309001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติโฟลไซโตมิเตอร์ ชนิด 3 เลเซอร์ พร้อมระบบการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
09/03/2564 12/03/2564
MT1640305001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง - แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
05/03/2564 12/03/2564
MT1640302001  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
02/03/2564  09/03/2564 
MT1640217002 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตัดแผ่นทดสอบ Lateral Flow ชนิด Guillotine ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
17/02/2564 22/02/2564
MT1640217003 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพ่นสารละลายสำหรับผลิตชุดทดสอบ Lateral Flow ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
17/02/2564 22/02/2564
MT1640203001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
03/02/2564 08/02/2564
MT2640121001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
26/01/2564 29/01/2564
ประกาศราคากลาง
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ก)   ซื้อเครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 25/10/2564 524,300.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อ (ไต) ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 29/09/2564 240,000.-
  วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 01/09/2564 524,300.-
  วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง-แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 30/08/2564 1,085,000.01-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 17/08/2564 496,426.50-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 05/08/2564 154,080.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 05/08/2564 450,000.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 05/08/2564 487,920.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 27/07/2564 124,120.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 27/07/2564 140,170.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 27/07/2564 498,513.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุอุปกรณ์ห้อง Lab จำนวน 6 รายการ 22/07/2564 388,200.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 22/07/2564 384,000.-
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อตู้ปลอดเชื้อ พร้อมเครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 07/07/2564 786,500.-
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 06/07/2564 943,700.-
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด ประจำปีงบประมาณ 2564-2567 จำนวน 8 รายการ 01/07/2564 3,550,050.98.-
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง – แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 28/06/2564 1,192,000.-
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 28/06/2564 4,524,300.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 18/06/2564 388,281.60-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 16/06/2564 162,000.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 15/06/2564 486,368.50-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 20/05/2564 474,566.40-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุแต่งกาย จำนวน 1 รายการ 19/05/2564 112,840.-
MT2640519001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด 19/05/2564 4,193,600.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 18/05/2564 122,850.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(1)(ข)   ชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2567 จำนวน 8 รายการ 21/04/2564 3,550,050.98-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2/04/2564 149,800.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 31/03/2564 438,165.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 30/03/2564 252,600.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 19/03/2564 406,600.-
  วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 19/03/2564 419,868.-
MT2640322001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ชุด 22/03/2564 1,110,660.-
วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564 8/03/2564 950,000.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 12/03/2564 267,687.25-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ 12/03/2564 470,158.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 12/03/2564 469,623.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง – แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 22/02/2564 1,192,000.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ 3/03/2564 494,340.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ 3/03/2564 391,004.75
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 3/03/2564 249,310.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ 17/02/2564 298,538.50
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 15/02/2564 301,536.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 494,340.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 11/02/2564 247,972.50
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด 28/01/2564 700,000.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ 1 ชุด 26/01/2564 950,000.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563 1,200,000.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563 3,595,200.-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีราคากลาง
เลขที่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
P64100002726   เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 524,300.- บาท 10/2564
P64090031492   เครื่องติดฉลากสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 943,700 บาท 09/2564
P64080028761   เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 524,300 บาท 09/2564
P64080033391   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง – แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,192,000 บาท 09/2564
P64060005489   ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมเครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 786,500 บาท 07/2564
P64040002531   ชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2567 จำนวน 8 รายการ 3,550,050.98 บาท 05/2564
P64030024104   ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อโรคในไก่ (ELISA test kit) จำนวน 14 รายการ 1,852,170 บาท 05/2564
P64030016199   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบ Mobile Unit ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 943,700 บาท 04/2564
P64030005960   เครื่องติดลาเบลแบบขวดกลมโดยอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 524,300 บาท 03/2564
P64020021693   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 950,000 บาท 03/2564 
P64020002400   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง-แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,192,000 บาท 03/2564 
P64020020308   ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่าภายในตู้ ตำบลศาลาย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 786,500 บาท 03/2564 
MT4640224001   เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด 1,111,200 บาท  03/2564 
P664020011049   เครื่องบรรจุสารละลาย 1-500 ซีซี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 588,500 บาท 03/2564
P64020006151   เครื่องปิดฝาเกลียวพร้อมระบบซีล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 1,187,700 บาท 03/2564
P64020006540   เครื่องอ่านปฏิกิริยาค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 1,480,000 บาท 03/2564
P64020006307   เครื่องวิเคราะห์อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 2,300,000 บาท 03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่ประกาศ ราคา (บาท)
64057343460  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบทางเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกัน และการตรวจปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 102 รายการ 30/09/2564 19,870,427.05
64057229322 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 21/07/2564 1,470,000.00
MT1640217002 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องตัดแผ่นทดสอบ Lateral Flow ชนิด Guillotine ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 25/06/2564 2,033,500.00
MT1640217003 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องพ่นสารละลายสำหรับผลิตชุดทดสอบ lateral Flow ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 25/06/2564 4,170,000.00
MT1640330001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 25/05/2564 2,130,000.00
MT2640205003 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารอันตรายในรูปไอระเหยด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมชุดฐานข้อมูล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 18/03/2564 5,230,000.00
MT1640203001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 10/03/2564 1,960,000.00
  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง 04/03/2564 689,000.00
64017519405 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูงยิ่งยวดระดับต่างๆ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 03/03/2564 3,574,900.00
64037071214 เฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ 03/03/2564 494,340.00
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 08/02/2564 625,000.00
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 03/02/2564 553,900.00
วิธีคัดเลือก   จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการ Clean Room อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 1 งาน 13/01/2564 3,070,252.94
วิธีคัดเลือก   ชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือด, แยกชนิดเม็ดเลือดขาว, NRBC, Reticulocyte ในเลือดและสารน้ำ (Body fluid) โดยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 01/05/2563 3,971,826.00
วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 4,647,750.00
วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 2,140,310.00
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/09/2562 584,000.00