ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
เอกสารประกวดราคา
วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
MT08/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การซื้อตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

 

16/02/2564 25/02/2564
MT07/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

 

09/02/2564  17/02/2564
MT06/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารอันตรายในรูปแบบไอระเหยด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมชุดฐานข้อมูล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

 

08/02/2564 08/03/2564
MT05/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/02/2564 22/02/2564
MT04/2564 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูงยิ่งยวดระดับต่าง ๆ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

 

05/02/2564 17/02/2564
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่
รับฟังวิจารณ์
วันที่
สิ้นสุดรับฟังวิจารณ์
MT1640302001  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ปลอดเชื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
02/03/2564  09/03/2564 
MT1640217002 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องตัดแผ่นทดสอบ Lateral Flow ชนิด Guillotine ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
17/02/2564 22/02/2564
MT1640217003 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องพ่นสารละลายสำหรับผลิตชุดทดสอบ Lateral Flow ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
17/02/2564 22/02/2564
MT1640203001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
03/02/2564 08/02/2564
MT2640121001 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
26/01/2564 29/01/2564
ประกาศราคากลาง
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ 3/03/2564 494,340.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ 3/03/2564 391,004.75
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 3/03/2564 249,310.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ 17/02/2564 298,538.50
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)
  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 15/02/2564 301,536.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 494,340.-
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 11/02/2564 247,972.50
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด 28/01/2564 700,000.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ 1 ชุด 26/01/2564 950,000.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563 1,200,000.-
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563 3,595,200.-
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีราคากลาง
เลขที่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
P64020002400   เครื่องบรรจุตัวอย่างแนวตั้ง-แนวนอน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด 1,192,000 บาท 03/2564 
P64020020308   ตู้ปลอดเชื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องบ่มเซลล์แบบเขย่าภายในตู้ ตำบลศาลาย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้ 786,500 บาท 03/2564 
MT4640224001   เครื่องประมวลผลเพื่อการออกแบบโมเลกุลยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด 1,111,200 บาท  03/2564 
P664020011049   เครื่องบรรจุสารละลาย 1-500 ซีซี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 588,500 บาท 03/2564
P64020006151   เครื่องปิดฝาเกลียวพร้อมระบบซีล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 1,187,700 บาท 03/2564
P64020006540   เครื่องอ่านปฏิกิริยาค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 1,480,000 บาท 03/2564
P64020006307   เครื่องวิเคราะห์อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 2,300,000 บาท 03/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่ประกาศ ราคา (บาท)
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 08/02/2564 625,000.00
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 03/02/2564 553,900.00
วิธีคัดเลือก   จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการ Clean Room อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 1 งาน 13/01/2564 3,070,252.94
วิธีคัดเลือก   ชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือด, แยกชนิดเม็ดเลือดขาว, NRBC, Reticulocyte ในเลือดและสารน้ำ (Body fluid) โดยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 01/05/2563 3,971,826.00
วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 4,647,750.00
วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 2,140,310.00
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/09/2562 584,000.00