Community Outreach

November 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

November 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ และตรวจวัดคลื่นสมอง แก่พนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรม Hotel Fuse จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Hotel Fuse อ.เมือง จ.ระยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินีสุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งตรวจวัดคลื่นสอมงโดยใช้เครื่อง Electroencephalography (EEG) เพื่อวัดระดับความสงบสุขจากคลื่นสมองของผู้ได้รับการบำบัดความเครียดด้วยศาสตร์เรกิ ในโครงการอบรม […]
December 24, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง แก่แรงงานต่างถิ่น เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ แพปลาบางเลนธานี

January 5, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอนครชัยศรี