Community Outreach

March 5, 2024

เทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เพื่อชุมชนสุขภาพดีจับต้องได้ ประจำปี 2567 ณ พื้นที่ หมู่ 1 บ้านศาลานกกระจอก และหมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

April 2, 2024

เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 31 ณ ชุมชนบ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24-30 มีนาคม 2567 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 31” ณ ชุมชนบ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้นของประชาชน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ การทำงาน และการรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำความรู้ทางวิชาชีพในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม […]