เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 31 ณ ชุมชนบ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก College of Medical and Biological Sciences (CMBS), University of the Immaculate Conception, Philippines
April 1, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว รุ่นที่ 26
April 3, 2024

เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 31 ณ ชุมชนบ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24-30 มีนาคม 2567 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 31” ณ ชุมชนบ้านภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้นของประชาชน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ การทำงาน และการรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำความรู้ทางวิชาชีพในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และตรวจหาหนอนพยาธิ โปรโตซัว การให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้แก่ผู้คนในชุมชน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ สอนจิตร์ ผู้ใหญ่บ้านภูเตย เป็นประธานในเปิดกิจกรรม


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.900132678578725

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol