Community Outreach

September 12, 2019

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 3

October 1, 2019

สัมมนากลุ่มเกษตรปลอดภัยโดยใช้ผลการวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงเป็นตัวชี้วัด แก่กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี

December 6, 2019

โครงการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนปีการศึกษา 2562 ณ ชุมชนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

December 17, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงาน “สังคมสุขใจ” ครั้งที่ 6