คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงาน “สังคมสุขใจ” ครั้งที่ 6

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน “ASEAN Healthy University Day & Bike for Health”
December 17, 2019
Welcome Visiting Scholar from France
December 19, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงาน “สังคมสุขใจ” ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงกระบวนการ/ขั้นตอนวิเคราะห์สารยาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้ และการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในกิจกรรมงาน “สังคมสุขใจ” ครั้งที่ 6 ณ สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมบนฐานการค้าที่เป็นธรรม เพื่อสร้างระบบอาหารยั่งยืน นำไปสู่การมีชีวิตที่สมดุล ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรระบบอินทรีย์ ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME พร้อมดึงผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ประธานในพิธี ร่วมเยี่ยมชมบูธ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ข้อมูล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1kLBTGcNeV0amIanpHLeY6mcz6F0HeUL1