คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน “ASEAN Healthy University Day & Bike for Health”

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงพลังต้านทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti – Corruption Day)
December 12, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงาน “สังคมสุขใจ” ครั้งที่ 6
December 17, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน “ASEAN Healthy University Day & Bike for Health”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม ASEAN Healthy University Day เพื่อแสดงเจตนารมณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพันธกิจหลักในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์-ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลทำหน้าที่เป็นเลขาธิการเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพอาเซียน (AUN-HPN) ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเองเพื่อบรรลุสุขภาวะ อันสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ภายในงานมีกิจกรรม Bile for Health ร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์และแสดงพลังการเป็นผู้นำมหาวิทยาลัยสุขภาพ และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในการนี้คณะฯ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความรู้ในขณะที่ปั่นจักรยานไปยังจุดต่าง ๆ ที่กำหนด โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเยี่ยมชมบูธ และร่วมให้ข้อคิดเห็น

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1wXiXa8oHybycFNX3K_JcGnDxEp5TJhoS