Community Outreach

June 9, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 66 ปี

September 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

September 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิเข็มหมุด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

September 29, 2023

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 6