คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์
November 10, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ และตรวจวัดคลื่นสมอง แก่พนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรม Hotel Fuse จ.ระยอง
November 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินีสุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง เพื่อการดูแลสุขภาพกาย-ใจ แก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/MedTechMU/posts/3977553748925747