คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ และตรวจวัดคลื่นสมอง แก่พนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรม Hotel Fuse จ.ระยอง

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองแก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในคอร์สสร้างความสุข ด้วยสติ ณ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
November 12, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แก่เกษตรกร ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดจริงใจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
November 23, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้ความรู้ และตรวจวัดคลื่นสมอง แก่พนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรม Hotel Fuse จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Hotel Fuse อ.เมือง จ.ระยอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินีสุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งตรวจวัดคลื่นสอมงโดยใช้เครื่อง Electroencephalography (EEG) เพื่อวัดระดับความสงบสุขจากคลื่นสมองของผู้ได้รับการบำบัดความเครียดด้วยศาสตร์เรกิ ในโครงการอบรม “พบสุขจากภายใน The Happiness Within” ให้กับพนักงานระดับหัวหน้าแผนกของโรงแรม เพื่อสร้างความสุขอย่างสมดุลให้กับพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นความร่วมมือในการทำงานระหว่างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยศาสตร์เรกิเป็นศาสตร์การทำสมาธิเพื่อความผ่อนคลายรูปแบบหนึ่งร่วมกับการใช้หลักสติปัฏฐานทั้ง 4 โดยหวังผลเพื่อให้ร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล คิดบวก และมีความสุข

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/MedTechMU/posts/3977788012235654