nisachol

April 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ประจำปี 2566

April 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MUPSF ประจำปี 2566 ให้แก่คณาจารย์

April 11, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานสืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

April 7, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566