คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MUPSF ประจำปี 2566 ให้แก่คณาจารย์
April 21, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้ง สู่งานครบรอบ 7 ปีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)
April 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ประจำปี 2566

วันที่ 19-20 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ชูทอง หัวหน้าโครงการ EQAI:Syphilis, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ หัวหน้าโครงการ EQAB, อาจารย์วรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย ที่ปรึกษาโครงการฯ เข้ารับการตรวจติดตามโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ประจำปี 2566 โดยโครงการที่รับการตรวจติดตามฯ มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ แบคทีเรียวิทยาคลินิก (EQAB), ซิฟิลิสซีโรโลยี (EQAI:Syphilis) และไวรัสตับอักเสบบี (EQAI:HBV) ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจติดตาม นำโดยนางดุษฎี มั่นความดี หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม และผู้ตรวจประเมินด้านระบบบริหารคุณภาพ, อาจารย์ สุรภี เทียนกริม ผู้ตรวจติดตามด้านวิชาการ สาขาแบคทีเรียวิทยา และอาจารย์ ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ ผู้ตรวจติดตามด้านสถิติ และด้านวิชาการ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 และห้องปฏิบัติการโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การตรวจติดตามโครงการฯ ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการเป็นแม่ข่ายช่วยยกระดับ และธำรงค์ไว้ซึ่งคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ และเกิดการยอมรับในกระบวนการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของสมาชิกจำนวนกว่า 4,000 ราย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้โครงการฯ จะทำการขยายขอบข่ายการรับรองให้ครบทุกสาขาที่ให้บริการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่ https://eqamt.mahidol.ac.th/

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.703496888242306

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol