คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MUPSF ประจำปี 2566 ให้แก่คณาจารย์

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานสืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
April 11, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ประจำปี 2566
April 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MUPSF ประจำปี 2566 ให้แก่คณาจารย์

วันที่ 19 เมษายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF)” ประจำปี 2566 ให้แก่คณาจารย์คณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ผ่านกลไกการประเมิน MUPSF ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ และอาจารย์ ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผ่านการประเมินฯ MUPSF ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.703034444955217

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol