งานยุทธศาสตร์ และการบริหารพัฒนาทรัพยากร

นางภัทรานันท์ พูลสงวน
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
pattranun.poo@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2845 (ศาลายา)

นางจุฑามาศ สนั่นเสียง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
jutamas.san@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2845 (ศาลายา)

นางสาวอัญชนิกา อิชิเงะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
anchanika.kha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2845 (ศาลายา)

นางสาวเกวลิน นุ่นทอง
นักวิชาการศึกษา
kewalin.her@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2845 (ศาลายา)

นายอดิศักดิ์ นันท์นฤมิตร
หัวหน้าหน่วยข้อมูลและสารสนเทศ
adisak.nun@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2320 (ศาลายา)

นายเชวงศักดิ์ พัฒนผลไพบูลย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
chavengsak.pah@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2320 (ศาลายา)

นางสาวรมย์นลิน รุ่งโรจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
romnarin.run@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2824 (ศาลายา)

นางสาวนภัสกร พิศาลายน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
napatsakorn.pis@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2845 (ศาลายา)

นายนุกูล ยวงใย
ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
nukool.you@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2320 (ศาลายา)

นางสาวเสวิกุล ชูสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sewikun.cho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2804 (ศาลายา)

นางสาววารุณี พันธ์วงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
varunee.pan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2804 (ศาลายา)

นางสาวภัณฑิรา อนุตธโต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
phantira.ano@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2804 (ศาลายา)

นายสุธิพงษ์ วงษาณา
นักวิทยาศาสตร์
suttiphong.won@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2804 (ศาลายา)

นางสาวกาญจนา กลีบบัว
หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่
kanjana.kle@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2824 (ศาลายา)

นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย
นักทรัพยากรบุคคล
akharawat.ons@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2834 (ศาลายา)

นางสาวปราณอุมา พลายสา
นักทรัพยากรบุคคล
pranuma.phl@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2834 (ศาลายา)

นางสาวนิชกานต์ สุระเสรี
นักทรัพยากรบุคคล
nichakan.sur@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2824 (ศาลายา)

นางสาวณัฐชา เมฆฉาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nutcha.mek@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2824 (ศาลายา)

◊ เกี่ยวกับบุคลากรคณะฯ

  1. การประเมินผลการปฎิบัติงาน

  2. ประเภทของการประเมิน

  3. ตัวอย่างงานวิเคราะห์ของสายสนับสนุน

  4. การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน  ไฟล์เกินขนาด

◊ สวัสดิการพนักงานฯ

◊ สวัสดิการคณะ

◊ พนักงานใหม่ควรรู้

◊ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ

ติดต่อเรา
งานยุทธศาสตร์และการบริหารพัฒนาทรัพยากร สำนักงานคณบดี

หน่วยยุทธศาสตร์ งบประมาณและการลงทุน, หน่วยบริหารความเสี่ยง โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2845, 2810
หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2824, 2834
หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2320, 2202
หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2804
โทรสาร 02-441-4380