คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase I) – Virtual training

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานกิจกรรม “Healthy Mahidol in Next Normal: มหิดลสุขภาพดียั่งยืนสู่วิถีอนาคต”
มีนาคม 21, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing
มีนาคม 28, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase I) – Virtual training

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase I) – Virtual training ซึ่งเป็นโครงการที่คณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation ทุนเพื่อกระชับและยกระดับความร่วมมือในโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา (Capacity Building for Healthcare Professionals in Developing Countries) โดยมีผู้เข้าอบรมจาก PATELKI (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists), Indonesia เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ของประเทศกลุ่มเป้าหมายผ่านหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาล : Director BLQS-DMSc, MOPH และ Dr.Atna Permana : President of PATELKI ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งโครงการอบรมฯ ช่วงที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 29 เมษายน 2566

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.689860242939304

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol