คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase I) – Virtual training
มีนาคม 27, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
มีนาคม 31, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing ให้แก่บุคลากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17043:2010 และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการคณบดีฯ กล่าวเปิดการอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย ที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.690284566230205

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol