คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – General requirements for proficiency testing
มีนาคม 28, 2023
เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 30 ณ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) และชุมชนบ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
เมษายน 3, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2566 ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison ให้แก่บุคลากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนด ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 315 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.691431682782160

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol