คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน ประจำปี 2566 (University Council Visit)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 1
สิงหาคม 23, 2023
ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AMDD & Common Submission Dossier Template Preparation
สิงหาคม 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน ประจำปี 2566 (University Council Visit)

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน และรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปี 2566 (University Council Visit: 3) เพื่อรับฟังผลสำเร็จ เป้าหมาย แผนดำเนินการ ตลอดจนอุปสรรค เพื่อวางนโยบายที่ชัดเจน บูรณาการทั้งภายใน และภายนอก นำมหาวิทยาลัย และส่วนงานไปสู่ “มหาวิทยาลัยระดับโลก” ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2566-2570 ในการนี้คณบดีฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปทิศทาง และเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนพันธกิจคณะฯ สอดคล้องกับ Super Cluster ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.773359697922691

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol