ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AMDD & Common Submission Dossier Template Preparation

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน ประจำปี 2566 (University Council Visit)
สิงหาคม 23, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมัชฌิมนิเทศ “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2566
สิงหาคม 24, 2023

ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AMDD & Common Submission Dossier Template Preparation

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AMDD & Common Submission Dossier Template Preparation เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD) หรือความตกลงอาเซียนว่าด้วยข้อบังคับเครื่องมือแพทย์ และสามารถจัดเตรียมเอกสารรูปแบบ Common Submission Dossier Template (CSDT) สำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปริวัตร อัครพิมาน Senior Consultant Managing Director จาก บริษัท สมาร์ท อินไซท์ ครีเอชั่น จำกัด (SIC) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.774277241164270

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol