คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2566

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566
กรกฎาคม 20, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมข้อกำหนด ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020
สิงหาคม 8, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา” ประจำปี 2566 จัดโดยภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และงานการศึกษา พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 36 คน โดยมีคณาจารย์ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อังกูรา สุโภคเวช หัวหน้าภาคฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องบรรยาย 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.756893722902622

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol