คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 5 (X-Scope camp V)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมเยี่ยมชม บริษัท Fapon Biotech จำกัด ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
มกราคม 29, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17043 : 2010 ขอบข่ายการรับรองฯ EQAB และ EQAI: Syphilis
มกราคม 31, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 5 (X-Scope camp V)

วันที่ 26 – 28 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ ค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 5 ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ผ่านกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน และความสำคัญของวิชาชีพ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยมีการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคจากทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ รวมทั้งแนะแนวทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานภายในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ผ่านการทดลองปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ผ่านกิจกรรมฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 สาขาวิชาชีพ รวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด และปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ และอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.863316025593724

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol