คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17043 : 2010 ขอบข่ายการรับรองฯ EQAB และ EQAI: Syphilis

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสง ครั้งที่ 5 (X-Scope camp V)
มกราคม 30, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R&D Coffee time หัวข้อ “จากหิ้งสู่ห้าง จะเริ่มสร้างได้อย่างไร”
กุมภาพันธ์ 1, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17043 : 2010 ขอบข่ายการรับรองฯ EQAB และ EQAI: Syphilis

วันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีมอบใบรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17043 : 2010 โดยโปรแกรมการทดสอบความชำนาญที่ได้รับรองได้แก่ โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยา โดยองค์กรภายนอก (EQAB) และโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โดยองค์กรภายนอก (EQAI : Syphilis) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.864393835485943

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol